Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

Αλλιώτικο νυχτερινό τιμολόγιο ή κατάργησή του;Η οικονομική διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την ισορροπία του συστήματος, την οικονομικότερη και αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πόρων και όχι μόνο. Ο νέος κώδικας προμήθειας που παρουσιάστηκε χθες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάνει ίσως ένα από τα βασικότερα βήματα ώστε η αγορά ηλεκτρισμού να αξιοποιήσει ένα σύγχρονο εργαλείο, για την καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης. Ο λόγος για την εισαγωγή στον κώδικα του ειδικού κεφαλαίου που αφορά στις διακοπτόμενες συμβάσεις, που παρέχουν τις δυνατότητες στους προμηθευτές αλλά και τα απαραίτητα κίνητρα στους καταναλωτές να διαχειρίζονται καλύτερα τη ζήτησή τους.
Με απλά λόγια οι διακοπτόμενες συμβάσεις, είναι οι ειδικές συμβάσεις που υπογράφουν καταναλωτές και προμηθευτές και στις οποίες ο πελάτες αναγνωρίζει το δικαίωμα στον προμηθευτή να του ζητήσει να μειώσει ή να διακόψει την κατανάλωσή του συγκεκριμένες ώρες, με συγκεκριμένα και ρητά δικαιώματα και υποχρεώσεις για την κάθε πλευρά.
Ο μεν προμηθευτής με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να κατευθύνει τους πελάτες του, στο να έχουν τον κύριο όγκο της κατανάλωσής τους σε ώρες που η παραγωγή ρεύματος άρα και χονδρεμπορική τιμή κοστίζει λιγότερο. Ο δε καταναλωτής θα απολαμβάνει την έκπτωση που θα του δίνει ο προμηθευτής, επειδή συμμορφώθηκε και μετέφερε την κατανάλωσή του στις «οικονομικές» ώρες.
Πρόκειται δηλαδή για μια πολύ πιο εξελιγμένη και σύνθετη μορφή του περίφημου νυχτερινού ρεύματος που εφαρμόζεται   και σήμερα από τη ΔΕΗ. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πιο σύνθετο μοντέλο τιμολόγησης, απαιτείται για την εφαρμογή του, η ύπαρξη σύγχρονου (έξυπνου) μετρητή που θα μπορεί να μετρά και να καταγράφει ανά ώρα την κατανάλωση.
Σε πρώτη φάση λοιπόν οι διακοπτόμενες συμβάσεις θα εφαρμοστούν κυρίως σε επιχειρήσεις της μέσης τάσης και σε βιομηχανίες της υψηλής τάσης, και φυσικά σε επιλεγμένους πελάτες της χαμηλής τάσης που διαθέτουν έξυπνους μετρητές. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιοποιηθεί το εργαλείο των διακοπτόμενων συμβάσεων είναι να υπάρχουν προγράμματα από προμηθευτές που θα δίνουν εκπτώσεις. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τα πρώτα προγράμματα θα εμφανιστούν στην αγορά μέχρι το καλοκαίρι, όταν και αναμένεται να δραστηριοποιηθούν εντονότερα μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρισμού στην αγορά της προμήθειας, εφόσον προχωρήσει και ολοκληρωθεί η διαδικασία των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συμφωνηθεί ως μεταβατικό μέτρο για την απελευθέρωση της αγοράς στο μνημόνιο.
Όροι
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο νέο κώδικα προμήθειας, οι αναλυτικοί όροι για την εφαρμογή των διακοπτόμενων συμβάσεων είναι οι εξής:
Όροι διακοπτόμενου φορτίου
1. Συμβάσεις Προμήθειας που συνάπτονται με Πελάτη η κατανάλωση του οποίου μετράται από Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, δύνανται να περιέχουν πρόσθετους όρους διακοπτόμενου φορτίου. Με τους εν λόγω όρους, ο Πελάτης αποδέχεται το δικαίωμα του Προμηθευτή να ζητά από αυτόν να περιορίσει ή να διακόψει την κατανάλωσή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και καθορίζονται πλήρως οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων.
2. Οι όροι διακοπτόμενου φορτίου περιλαμβάνονται εξ ολοκλήρου σε διακριτό κεφάλαιο της Σύμβασης Προμήθειας και προσδιορίζουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
α. Τις προϋποθέσεις και τους τρόπους ενεργοποίησης των όρων διακοπτόμενου φορτίου, το εύρος του περιορισμού κατανάλωσης που συμφωνείται, τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων και τις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά του Πελάτη για την τήρηση των σχετικών όρων.
β. Τα οικονομικά ή άλλης φύσης αντισταθμιστικά οφέλη για τον Πελάτη από την προσχώρησή του στις συμφωνίες διακοπτόμενου φορτίου, τα οποία μπορούν να είναι είτε πάγιου χαρακτήρα ή εξαρτώμενα από την ανταπόκριση του Πελάτη ή συνδυασμός των παραπάνω.
γ. Το μέγιστο πλήθος ωρών ή διακριτών αιτημάτων περιορισμού κατανάλωσης κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας ή/και συγκεκριμένων περιόδων αυτής, καθώς και τις χρονικές περιόδους (εντός 24ώρου, εβδομάδας ή/και μήνα) κατά τις οποίες ο Προμηθευτής δύναται να ενεργοποιεί τους όρους διακοπτόμενου φορτίου.
δ. Το μέγιστο συνεχές χρονικό διάστημα στο οποίο δύναται να αναφέρεται έκαστο αίτημα του Προμηθευτή για περιορισμό της κατανάλωσης του Πελάτη.    
ε. Τον ελάχιστο χρόνο προηγούμενης ειδοποίησης του Πελάτη, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τον επιθυμητό χρόνο έναρξης του περιορισμού κατανάλωσης, τους τρόπους ειδοποίησης και επιβεβαίωσης λήψης αυτής από τον Πελάτη.
στ. Τα μετρητικά δεδομένα που ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον Πελάτη σε σχέση με την ενεργοποίηση των όρων διακοπτόμενου φορτίου και τα αποτελέσματα αυτής.
ζ. Τον τρόπο προσδιορισμού της ανταπόκρισης του Πελάτη σύμφωνα με τους όρους διακοπτόμενου φορτίου της Σύμβασης Προμήθειας και τον τρόπο υπολογισμού του σχετικού αντισταθμιστικού οφέλους.
η. Τυχόν οικονομικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης των όρων διακοπτόμενου φορτίου από τους συμβαλλόμενους και τον τρόπο προσδιορισμού αυτών.
θ. Τον τρόπο καταβολής τυχόν χρεώσεων ή πιστώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων διακοπτόμενου φορτίου.
3. Οι όροι διακοπτόμενου φορτίου δύνανται επίσης να αφορούν περιπτώσεις όπου η διακοπή ή ο περιορισμός της κατανάλωσης του Πελάτη επιτυγχάνεται μέσω αυτοματισμών ή προγραμματισμού του μετρητή ή μέσω τηλεχειρισμού του είτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, κατόπιν εντολής του Προμηθευτή, ή από τον ίδιο τον Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης τέτοιων δυνατοτήτων του μετρητικού εξοπλισμού και του δικτύου και υπό τις συνθήκες και προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά με τους όρους αυτούς.
4. Οι Προμηθευτές υποβάλλουν στη ΡΑΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους έκθεση σχετικά με την εφαρμογή Συμβάσεων Προμήθειας με όρους διακοπτόμενου φορτίου κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση αυτή δίνονται στοιχεία αναφορικά με το πλήθος των παραπάνω συμβάσεων, το μέγεθος του περιορισμού ζήτησης που αυτές αφορούν, το ποσοστό του χρόνου που ενεργοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους.

Πηγή: energypress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου