Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Προς απαξίωση και του ιστορικού ΚΑΠΕ προχωρά η κυβέρνησηΣε διάλυση έχει οδηγηθεί ένας από τους πλέον σημαντικούς, όσο και ιστορικούς φορείς που σχετίζονται με τις ΑΠΕ στη χώρα μας. Τελευταίος σταθμός στην πορεία απαξίωσης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ), η παραίτηση προ ολίγων ημερών, στις 4 Φεβρουαρίου, σύσσωμου του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου. Είχε προηγηθεί, από το καλοκαίρι, η παραίτηση του προέδρου του Κέντρου κ. Ματθαίου Σανταμούρη, ο οποίος είχε επίσης παραιτηθεί, προ έτους, από τη θέση του γενικού διευθυντή . Πλέον το ΚΑΠΕ βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.
Όπως αναφέρει σε υπόμνημα του το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΣΕΚΑΠΕ): "Από τον Αύγουστο του 2012 ο κ. Σανταμούρης παραιτήθηκε και από τα καθήκοντα του προέδρου, χωρίς μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία νε έχει προβεί σε αντικατάσταση του. Τα παραπάνω δημιούργησαν σημαντικά διοικητικά προβλήματα, που οδήγησαν τελικά στην παραίτηση τόσο του κατ’ αναπλήρωση ασκούντα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή όσο και όλων των μελών του ΔΣ". 
Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές δεσμεύσεις και προβλήματα του Κέντρου, είναι επιτακτική ανάγκη να ορισθεί άμεσα Διοικητικό Συμβούλιο εκ των οποίων το ένα μέλος να είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, τονίζει.
Αναλυτικότερα, στο υπόμνημα του ΚΑΠΕ αναφέρονται τα εξής:
Το ΚΑΠΕ στα είκοσι πέντε και πλέον χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, πέραν των επιτυχημένων δράσεων στο χώρο ευθύνης του, χαρακτηρίστηκε και ως πρότυπο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το οποίο όχι μόνο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά συνεισφέρει, με τον αυτοχρηματοδοτούμενο τρόπο λειτουργίας του.
Χρηματοδότηση ΚΑΠΕ

Τα έσοδα του ΚΑΠΕ προέρχονται κατά κύριο λόγο από ανταγωνιστικά διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και από παροχή υπηρεσιών. Ελάχιστο είναι το ποσό που επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό που στα περισσότερα έτη λειτουργίας του δεν ξεπερνά το ποσοστό του 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών του. Το 92% περίπου των δαπανών του ΚΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας) καλύπτονται από εισροές βάσει συμβολαίων για εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών. Το ύψος του ποσού του κάθε συμβολαίου προκύπτει βάσει χρεώσεων των ανθρωποωρών, προβλέπονται προσαυξήσεις για λειτουργικά έξοδα έως και 90% (overheads) που σημαίνει μεγαλύτερο κόστος ανθρωποώρας αυξημένα έσοδα, μικρότερο κόστος μειωμένα έσοδα.

Απώλεια ευρωπαϊκών πόρων

Η αυξομείωση στο κόστος μισθοδοσίας επηρεάζει αυτόματα τις παραπάνω εισροές και μεταβάλλει τους όρους των συμβολαίων. Να επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι η οποιαδήποτε μείωση - και δη αναδρομική – θα επιφέρει σημαντικότατες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στο Κέντρο αφού θα πρέπει να επιστραφούν εγκεκριμένα κονδύλια άνω του 1 εκ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα ΕΣΠΑ που υλοποιεί το Κέντρο.

Η απώλεια δε των ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών πόρων θα πολλαπλασιαστεί και σε όποια επόμενα προγράμματα και έργα ήθελε διεκδικήσει, αναλάβει και εκτελέσει το ΚΑΠΕ. Επιπλέον το ΚΑΠΕ θα οδηγηθεί σε συρρίκνωση του εύρους των προγραμμάτων του, με συνέπειες α) απώλεια θέσεων εργασίας και β) ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τη λειτουργία του Κέντρου από κρατικά κονδύλια.

Η κατάσταση αυτή εκτός των άμεσων δυσλειτουργιών που θα προκαλέσει στο ΚΑΠΕ, θέτει σοβαρότατο ζήτημα βιωσιμότητας για τον ίδιο τον οργανισμό.

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Με πρόσφατο έγγραφο του υπουργείου σας (Δ13/Α/Φ.5.14/1631/29.01.2013) μας διαβιβάσατε τη Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την υπαγωγή ή μη του ΚΑΠΕ στις ρυθμίσεις του άρθρου 31 και την οποία κάνατε αποδεκτή. Το ΔΣ του ΚΑΠΕ δεν πήρε απόφαση, ως έχει δικαίωμα, περί αποδοχής ή μη και από μέρους του της γνωμοδότησης αυτής και ήδη σας υπέβαλε τις παραιτήσεις του. Μια τέτοια αποδοχή και υλοποίηση της εφαρμογής του άρθρου 31 του νόμου 4024/11 και η επακόλουθη εφαρμογή του νόμου 4093/2012 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ, εδάφιο 12) ουσιαστικά σημαίνει την οικονομική βύθιση του ΚΑΠΕ, σύμφωνα με όσα σας έχουν εκτεθεί, εκτός αν το ΚΑΠΕ «επιβαρύνει» τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για να ανταπεξέλθει στις απορρέουσες υποχρεώσεις του.

Επισημαίνουμε ότι οι μειώσεις στις δαπάνες μισθοδοσίας που ήδη έχουν γίνει δεν έχουν αποφέρει απολύτως κανένα δημοσιονομικό όφελος, παρά μόνο μείωση στις εισροές του ΚΑΠΕ.
Θυμίζουμε, επίσης, ότι για το θέμα υπάρχουν δύο γνωμοδοτήσεις Καθηγητών της έδρας του Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και οι ο οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τις οποίες το ΚΑΠΕ δεν εντάσσεται στα κρατικά ΝΠΙΔ και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις των προαναφερόμενων νόμων.
Γενική Κυβέρνηση και ΚΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ προσφάτως, εντάχθηκε, χωρίς να πληροί τα σχετικά κριτήρια, στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να υπαχθεί με το νόμο 3899/10 στις διατάξεις για τις ΔΕΚΟ (άρθρο 1), κάτι το οποίο διορθώθηκε εν μέρει μόλις προ ημερών (τροπολογία άρθρο 37 Ν. 4115/13). Συνεχίζεται όμως, η παραμονή μας στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, παρά τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από το ΚΑΠΕ στην αρμόδια Αρχή, ΕΛΣΤΑΤ. Η οριστική μας απένταξη, απαιτεί και τις δικές ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση.

Συγχώνευση

Σχετικά με το σενάριο συγχώνευσης του ΚΑΠΕ με το ΕΚΒΑΑ, που επανήλθε πρόσφατα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχετε επίσης ενημερωθεί τόσο από την Διοίκηση του ΚΑΠΕ (επιστολή με αρ. πρωτ. 146/23.01.2013) όσο και από το Σωματείο μας (επιστολή με αρ. πρωτ. 231/25.1.2013) για τις αρνητικές επιπτώσεις μια τέτοιας εξέλιξης. Κατάργηση της αυτοτελούς λειτουργίας του ΚΑΠΕ και συγχώνευσή του με φορείς που ουδόλως εναρμονίζονται με τους σκοπούς, την οργανωτική δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του, θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση και τελικώς στη διάλυση της επί εικοσιπέντε χρόνια και πλέον επιτυχημένης πορείας του.

Διαχειριστική Επάρκεια
Η διαχειριστική επάρκεια που απαιτείται για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ στο ΚΑΠΕ έχει δοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). Λόγω εκκρεμοτήτων στο οργανόγραμμα του ΚΑΠΕ (επιφυλάξεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για επικύρωση του ισχύοντος οργανογράμματος), η επάρκεια αυτή έχει δοθεί υπό όρους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κατά καιρούς προβλήματα ως προς την υλοποίηση από το ΚΑΠΕ έργων ΕΣΠΑ. Δεδομένου ότι η εκκρεμότητα δεν οφείλεται στο ΚΑΠΕ, θα πρέπει να εγκριθεί άμεσα το ισχύον οργανόγραμμα, ή όπως έχει ζητηθεί να αποδεσμευτεί η διαχειριστική επάρκεια από τις εκκρεμότητες του οργανογράμματος μέχρι την ολοκλήρωση των υλοποιούμενων από το ΚΑΠΕ έργων ΕΣΠΑ.
Καταβολή οφειλόμενων πόρων από το ΥΠΕΚΑ
Για το θέμα αυτό, έχετε ενημερωθεί τόσο από τη Διοίκηση του ΚΑΠΕ (επιστολή με αρ. πρωτ. 1849/10.12.2012) όσο και από το Σωματείο μας (επιστολή με αρ. πρωτ. 229/11.12.2012). Επισημαίνουμε ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση του ΥΠΕΚΑ στα ιδιαιτέρως σοβαρά ζητήματα που θίγονται στις ανωτέρω επιστολές και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την πλευρά σας.


Ορισμός Διοίκησης

Από τον Φεβρουάριο του 2012 οπότε και παραιτήθηκε ο τότε Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής κ. Μ. Σανταμούρης, από τα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή υπήρξαν προσωρινές λύση ορισμού από το ΔΣ κατ’ αναπλήρωση ασκούντων καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. Από τον Αύγουστο του 2012 ο κ. Σανταμούρης παραιτήθηκε και από τα καθήκοντα του προέδρου, χωρίς μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία νε έχει προβεί σε αντικατάσταση του. Τα παραπάνω δημιούργησαν σημαντικά διοικητικά προβλήματα, που οδήγησαν τελικά στην παραίτηση τόσο του κατ’ αναπλήρωση ασκούντα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή όσο και όλων των μελών του ΔΣ (04.02.2013). Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές δεσμεύσεις και προβλήματα του Κέντρου, είναι επιτακτική ανάγκη να ορισθεί άμεσα Διοικητικό Συμβούλιο εκ των οποίων το ένα μέλος να είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Πηγή: energypress

Σχόλιο: Από τα φυλλάδια του ΚΑΠΕ προσωπικά έμαθα πάρα πολλά για τα φωτοβολταϊκά αλλά και πρόσφατα για τον τρόπο υπολογισμού μέτρησης των ξύλων. Εγώ τον γνώρισα σαν οργανισμό ΑΝΑΦΟΡΑΣ στις ΑΠΕ. Ντροπή να απαξιώνονται έτσι τέτοιοι ιστορικοί φορείς που το σίγουρο είναι πως εργάζονται πραγματικά στο αντικείμενό τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου